ALGEMENE VOORWAARDEN

Ultimateyou.nl  – Ultimateyou.nl  is een aanbieder van programma’s op het gebied van training, coaching en advies voor ondernemers. Voor deze programma’s gelden voor de deelnemers hiervan de volgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop van programma’s aan de deelnemers verstrekt. Iedere deelnemer die een programma van Ultimateyou.nl  volgt, stemt in met deze bepalingen.

Programma’s – Bij de inschrijving voor een programma staat omschreven wat een deelnemer van het programma kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. Bij sommige programma’s kunnen ook bijeenkomsten plaats vinden. 

Bijeenkomsten – Het kan zijn dat bij een programma’s van Ultimateyou.nl   een of meer bijeenkomsten plaatsvinden. Bijeenkomsten zijn live evenementen waarbij deelnemers in een groep coaching ontvangen. Bij de aankoop van een programma wordt weergegeven of er bijeenkomsten in het programma zitten en op welke dag(en) en tijdstip(pen) deze plaatsvinden. 

Verhindering deelname programma – Een programma kan – zowel voor de start of tijdens het programma – niet worden geannuleerd, tenzij Ultimateyou.nl  voor een programma een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling. Ultimateyou.nl  biedt geen inhaallessen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een bijeenkomst te bezoeken. Ook heeft Ultimateyou.nl  geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook – niet heeft bijgewoond.  

Annulering coaching traject – Voor de persoonlijke coachingstrajecten gelden de algemene consumenten voorwaarden met een annuleringstijd van 14 dagen voorafgaand aan het traject. Bij zakelijk trajecten (zgn. business coaching) kan er niet geannuleerd worden. Mocht de deelnemer binnen de eerste 2 maanden van een jaartraject toch stoppen met het traject dan geldt uit coulance een annuleringsvergoeding van 30% van de contractwaarde van het traject. Na 3 maanden in een traject is annulering geen optie meer en dient het traject compleet te worden voldaan.

Overdragen – Een programma van Ultimateyou.nl  is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar programma niet aan een ander kan overdragen. Voor eenmalige bijeenkomsten biedt  in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekochte ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met Ultimateyou.nl  op te nemen.

Materiaal Ultimateyou.nl  – Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het programma wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Ultimateyou.nl  hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bezoeken bijeenkomsten – Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken of mee te brengen naar bijeenkomsten van IkWilGroeien.nl. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van bijeenkomsten in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vooraf te melden bij ultimateyou.nl

Wijziging bijeenkomst – Als door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt Ultimateyou.nl  voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Ultimateyou.nl  ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. 

Aansprakelijkheid bijeenkomst – Ultimateyou.nl   spant zich in om de bijeenkomsten voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de bijeenkomsten verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een bijeenkomst, dan is Ultimateyou.nl   alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van Ultimateyou.nl   is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor Ultimateyou.nl   verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van IkWilGroeien.nl, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is Ultimateyou.nl   niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

Beelden bijeenkomsten – Ultimateyou.nl   kan tijdens bijeenkomsten foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Ultimateyou.nl   heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Privacy –Ultimateyou.nl   is verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over websitebezoek is opgenomen in onze privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door te bellen naar 0633766280 of een mail te sturen naar info@ultimateyou.nl

Als een deelnemer zich aanmeldt voor een programma, vraagt Ultimateyou.nl   om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk voor het programma. Soms is een naam en e-mailadres voldoende, in andere gevallen zijn bijvoorbeeld ook adresgegevens nodig. Een naam is nodig om onze producten persoonlijk aan te kunnen bieden, het e-mailadres om producten toe te sturen en een woonadres wordt enkel gebruikt om materialen toe te sturen. 

Ultimateyou.nl   maakt gebruik van de volgende programma’s:

  • MailBlue: relatiebeheersysteem voor het opslaan van deelnemersgegevens;
  • Mollie: deze systemen regelen dat betalingen via de website kunnen worden gedaan;
  • Twinfield: in dit programma worden betalingen verwerkt;
  • Huddle; e-learning platform gericht op digitale programma’s en online community

Ultimateyou.nl   neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. Ultimateyou.nl   neemt noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks alle inspanningen een datalek voorkomen, dan meldt Ultimateyou.nl   dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en wordt contact opgenomen met de betrokkenen. 

Door fiscale regelgeving is Ultimateyou.nl   verplicht om de gegevens van deelnemers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

Iedere (ex)deelnemer heeft altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Ultimateyou.nl   hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een (ex)deelnemer heeft het recht om een klacht over Ultimateyou.nl   met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt op 3 juni 2020